قصه باف :: آموزشی

پرحرفی در کودکان نشانه چیست؟
خواهرزاده هفت ساله‌ام  شب‌هایی که نزد من می‌خوابد، یکی دو ساعت حرف می‌زند. بارها چشمم پر از خواب می‌شود اما او صدایم می زند؛ خاله! خاله! نخواب و به حرف‌هایم گوش کن. وقتی این موضوع را با خواهرم مطرح کردم گفت: تا به حال برای من چنین اتفاقی نیافتاده است. پس چرا وقتی پیش من می‌خوابد با پرحرفی‌هایش مرا بیچاره